سه‌شنبه 21 مهر‌ماه سال 1388

1-      مفید برای افراد دارای نقرس و رماتیسم

2-     جلوگیری از بیماری اسهال

3-     ناشتا خوردن آن باعث سالم ماندن معده

4-     پایین آورنده کلسترول خون

5-     جلوگیری از تولید ویروس های بیماری زا دربدن