چهارشنبه 13 آبان‌ماه سال 1388

فقر 

فقر به تنهایی مفهومی گسترده دارد از همه محرومیتهای اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی را در برگرفته و ذهن خواننده را به تمامی زوایای تاریک نابودیها بی عدالتیها وتبعیضات می کشاند. 

تقریبا در تمامی جوامع اقلیتی ثروتمند وجود دارند که از تمامی امکانات رفاهی برخوردارند. 

اما می بینیم همین زنان مرفه هم به فرزندان خود شیر نمی دهند.آنها موجوداتی نسخ شده زیرا الگوی همانند سازی آنها دارای نقایص زیادی است . 

این گروه زنان دچار فقر فرهنگی هستند.  

اما در ظاهر آنها خود را زنانی متشخص می دانند که شیر دادن به فرزند را یک نوع اهانت به خود دانسته ویا کسر شان خود می دانند. 

اکثریت زنان در وضع نامطلوب اقتصادی به سر می برند. 

واین فقر زنان و مادران جامعه زمینه ساز سوء تغذیه وبسیاری از بیماریهای جسمی روحی و وانی می شود.